Do­ğum baş­la­dı­ğın­da, ba­ba ada­yı­nın ha­mi­le eşi­ne na­sıl yar­dım­cı ola­ca­ğı­nı bi­li­yor ol­ma­sı ta­bii ki önem­li bir ko­nu­dur. Böylece eşiniz doğum sırasında yaşayacağınız heyecanı dindirerek doğumunuzun çok daha rahat geçmesine yardımcı olabilir. Ha­mi­le bir ka­dın, ha­mi­le kal­dı­ğı­nı öğ­ren­di­ği an­dan iti­ba­ren eşi­nin des­te­ği­ne ve pay­la­şı­mı­na ih­ti­yaç du­yabilir. Ha­mi­le kal­mak tüm ya­şa­mı ku­cak­la­yan çok önem­li bir ka­rardır. Be­ra­ber­ce bu dün­ya­ya ye­ni bir in­san ar­ma­ğan ede­ce­ksiniz ve bu insan bi­zim ge­le­ce­ğe uza­ta­ca­ğı­mız bir köp­rü ola­cak; umut­la­rı­mı­zı ger­çek­leş­ti­re­cek ve dün­ya­mı­zı gü­zel­leş­ti­rip, an­lam ka­ta­cak. Ai­le­mi­ze mut­lu­luk ge­ti­re­cek bir ço­cu­ğa sa­hip ola­ca­ğız. An­ne ve ba­ba ol­ma ka­ra­rı ve­ril­dik­ten son­ra, ba­ba ada­yı bu sü­re­ce da­hil ola­bi­lir. Doğum konusunda bilgilenmek sizin kadar eşiniz için de önemlidir.

İlk üç ay­lık kri­tik sü­re­cin ta­mam­lan­ma­sın­dan son­ra ge­len ikin­ci üç ay­lık dö­nem, ha­mi­le­li­ğin en ke­yif­li za­ma­nıdır. Bu dönemde çift­le­r, bir­lik­te yap­mak­tan mut­lu ol­duk­la­rı tüm et­kin­lik­le­ri ya­pa­bilir, aş­kı, sev­gi­yi, be­bek­le­ri­ni, dün­ya­yı ve va­ro­luş ener­ji­si­ni be­ra­ber­ce ye­ni­den keş­fedebilirler. Ayrıca bu dönem, de­ğiş­mek, de­rin­leş­mek, ol­gun­laş­mak ebe­veyn ol­ma­ya ha­zır­lan­mak için de en iyi za­man­dır.

Baba adayları, eşleri­ne do­ku­nur­ken onları şef­kat­le sa­rıp sar­ma­lar­ken, do­ğum­da eşlerinin ve bebeklerinin yol­cu­lu­ğu­na eş­lik eder­ken, do­ğum son­ra­sı ya­şa­nan­la­rı he­ye­can­la an­la­tır­ken, kursta öğrendikleri uy­gu­la­ma­la­rı har­fi­yen ha­tır­lar­ken, em­zir­me ve be­bek ba­kı­mı ko­nu­sun­da eşlerine yar­dım­cı ol­mak için gay­ret gös­te­rir­ken, on­la­ra hay­ran olu­ruz. Bu genç ba­ba­la­rın du­yar­lı­lık­la­rından, ai­le­lerine böy­le­si­ne özen gös­te­rip, sa­hip çık­ma­la­rın­dan gu­rur du­yu­yoruz ve hep­si­ni kut­lu­yo­ruz.

Do­ğu­ma ka­tı­l­mak, do­ğum­ha­ne­de bulunmak de­mek de­ğil­dir. Do­ğum baş­la­dı­ğı an­dan iti­ba­ren ev­de ya­pı­la­cak­lar, has­ta­ne­ye gi­diş, has­ta­ne oda­sın­da ve do­ğum­ha­ne­de ola­cak­la­rı bil­mek, do­ğum bil­gi­si, do­ğu­mun ev­re­le­rin­de ya­pı­la­cak ma­saj­lar ve ba­sınç uy­gu­la­ma­la­rı, ne­fes tek­nik­le­ri, eşi­nin gev­şe­ye­bil­me­si­ne yar­dım­cı ola­cak do­kun­ma­lar, önem­li ve alın­ma­sı ge­rek­li bil­gi­ler­dir. Hiç­bir şey bil­me­den, yar­dım tek­nik­le­ri­ni öğ­ren­me­den za­ten bir part­ner ola­maz­sı­nız. Ruhunuzda böyle bir katılımcılık olmadan doğumhanede bulunmanızın size de eşinize de bir faydası olmayacaktır. Böyle bir durumda, be­de­ni­niz ora­da ola­cak, gö­zü­nüz gö­re­cek ama ru­hu­nuz mu­ci­ze­yi algılayamayacak, do­ğum anı­nın ener­ji­si­ni his­se­de­me­ye­cek, ha­zır­lık­sız ya­şa­dı­ğı­nız bu de­ne­yim, bel­ki de yan­lış duy­gu­la­rın oluş­ma­sı­na ne­den ola­cak­tır.

Ba­ba ada­yı ise­niz, ev­de eşi­ni­zin do­ğum kasılmaları baş­la­dı­ğı an­dan iti­ba­ren ma­saj­lar, otur­ma po­zis­yon­la­rı, ne­fes­le­rin kon­tro­lü, kasılma ara­lık­la­rı­nın sa­at ile ta­ki­bi, has­ta­ne va­li­zi­ne son ek­le­ne­cek­ler ile il­gi­le­nin. Has­ta­ne­ye ula­şı­mı da siz sağ­la­ya­cak­sı­nız!

Has­ta­ne­ye ge­lin­di­ğin­de ise oda­nın ses­siz ve loş olmasını sağlayın. Kasılma ara­lık­la­rın­da gev­şe­yip, din­le­ne­bi­le­ce­ği bir or­tam yaratın. Ak­tif faz sü­re­cin­de odanın ka­la­ba­lık ol­ma­ma­sına özen gösterin; bu sü­reç­te an­ne ada­yın­da mi­zaç de­ği­şik­lik­le­ri olabileceği için bu duruma hazırlıklı olun. Et­ra­fın­da onun ve si­zin ai­le­niz­den bi­rey­le­rin ol­ma­sı bi­le eşi­ni­ze sı­kın­tı ve­rebilir. Eğer ya­kın­la­rı­nı­zın oda­dan çık­ma­la­rı­nı siz sağ­laya­mı­yor­sa­nız, bu­nu do­ğu­mu ta­kip eden hem­şi­re­nin ku­la­ğı­na fı­sıl­da­ya­bi­lir­si­niz.

Kasılmalar sı­ra­sın­da ne­fes­le­re ka­tı­la­rak, eşi­ni­zin is­te­di­ği nok­ta­la­ra ma­saj ve ba­sınç uy­gu­la­ma­la­rı  yap­ma­lı­sı­nız. Onun ken­di­ni kas­tı­ğı­nı his­set­ti­ği­niz­de ba­cak­la­rı­na, omuz­la­rı­na, çe­ne­si­ne, en­se­si­ne do­ku­na­rak gev­şe­me­si­ni ha­tır­la­tın.

Epi­du­ral anes­te­zi uy­gu­lan­mış­sa eşi­niz me­sa­ne­si­nin dol­du­ğu­nu his­se­de­me­ye­bi­lir; bu nedenle zaman zaman tu­va­le­te git­me­si­ni sağ­la­yın.

Yer çe­ki­min­den fay­da­la­na­bil­mek için eşi­ni­zin ko­lu­na gi­rip, onun­la yü­rü­me­yi de­ne­yin. Ya­tak­ta po­zis­yo­nu­nu de­ğiş­tir­me­si­ne yar­dım­cı olun, yan ya­tış po­zis­yon­la­rın­da ba­cak­la­rı­nın ara­sı­na mut­la­ka bir yas­tıkla destek ya­pın. Onu teş­vik edi­ci, ce­sa­ret­len­di­ri­ci sev­gi söz­cük­le­ri fı­sıl­da­yın.

Eşinizin, hem oda­da hem de do­ğum­ha­ne­de ağ­zı ve du­dak­la­rı ku­ru­du­ğun­da kü­çük buz par­ça­cık­la­rı ve­re­rek, duy­du­ğu ra­hat­sız­lı­ğı gi­der­me­ye ça­lı­şın. Çok mik­tar­da su ve su­lu gı­da­lar ve­ril­me­si, mi­de bu­lan­tı­sı­na neden ola­ca­ğın­dan buz ter­cih etmelisiniz. Du­dak­la­rı­ için nem­len­di­ri­ci kul­la­nabilir, so­ğuk su ile ıs­la­tıl­mış bir bez ile ter­le­yen yü­zü­nü ve boy­nu­nu sık aralıklarla silebilirsiniz.

Do­ğum­ha­ne­de eşi­ni­zin ba­şu­cun­da olun ve ıkın­ma ça­ba­la­rı­nı des­tek­le­yin. Ikınma anında, eşiniz doğum masasına tutunup kendini çekerken omuzlarından destek olup ıkın­ma­sı­na yardımcı olun  ki çok yo­rul­ma­sın. Ikın­ma­sı­nı kes­me­si ge­rek­ti­ğin­de, ne­fes­le­ri kul­la­na­rak ıkın­ma­yı kon­trol et­me­si­ne de yar­dım­cı olmalısınız. Ya­pı­la­cak çok şeyin var olduğunu hatırlayın. Bu nedenle ih­ti­ya­cı ol­du­ğun­da ona des­tek ol­mak üze­re eşi­ni­zin ba­şu­cun­da ol­ma­nız bi­le onun için çok önem­lidir. Bu­nu unut­ma­yın.

 

Daha Fazla Doğum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir